Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání – subjekt údajů (dále jen „uchazeč“) uděluje společnosti Petyovský & Partners Corporate Immigration s.r.o., se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 039 76 866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240833 (dále jen „správce údajů“) svůj výslovný souhlas s tím, aby správce údajů zpracovával osobní údaje, které mu uchazeč sdělí v souvislosti s poptávkou uchazeče o zaměstnání u správce údajů, při následné komunikaci stran a v případném následném výběrovém řízení na poptávanou pozici, a to za následujících podmínek.

Jedná se o osobní údaje sdělené uchazečem prostřednictvím online formuláře na webové stránce správce údajů (www.ppce.cz), prostřednictvím emailové či jiné komunikace, pracovního pohovoru či jiným obdobným způsobem. Zejména se jedná o identifikační a kontaktní údaje, údaje uvedené obvykle v životopise uchazečů o zaměstnání (např. údaje o vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, schopnostech), apod.

Osobní údaje jsou správcem údajů zpracovávány po dobu pěti let od získání osobních údajů, a to za účelem kontaktování uchazeče v rámci výběrového řízení na poptávanou pozici a dále za účelem možného (a to i opakovaného) kontaktování uchazeče v případě uvolnění vhodné pozice u správce údajů v době trvání zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. V případě přijetí uchazeče na zaměstnaneckou pozici u správce údajů bude správce údajů zpracovávat osobní údaje uchazeče na základě právního titulu plnění smlouvy. 

Uchazeč má svobodnou volbu souhlas udělit či neudělit, přičemž udělením souhlasu není podmíněna účast uchazeče ve výběrovém řízení na poptávanou pozici u správce údajů (v případě neudělení souhlasu správce údajů vymaže osobní údaje uchazeče, pokud mezi uchazečem a správcem údajů nevznikne zaměstnanecký vztah do tří měsíců od získání osobních údajů). Pokud chce uchazeč výše uvedený souhlas jakkoliv upravit či omezit, má možnost tak učinit jakoukoliv formou při poskytnutí osobních údajů správci údajů (prostřednictvím online formuláře, emailem, telefonicky, písemně poštou, osobně, apod.). Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je platný od okamžiku jeho udělení. Správce údajů rozsah zpracovávaných údajů vyhodnocuje a omezí na míru nezbytně nutnou s ohledem na účely zpracování. Uchazeč je oprávněn poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to i z části, popř. jej omezit. Odvolání (omezení) souhlasu může být učiněno jakoukoliv formou (prostřednictvím online formuláře, emailem, telefonicky, písemně poštou, osobně, apod.). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.